ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ


LK
Video

Lewis Kappes World Cup on Telemundo


News

Current Posts from the Immigration Team.